طیف سنجی

قیمت(ریال) زیرشاخه نام فارسی آنالیز
۱/۳۰۰/۰۰۰ NORMAL XRD
۱/۳۰۰/۰۰۰ LOW ANGLE
۱/۵۰۰/۰۰۰ GRAZING
۳/۰۰۰/۰۰۰ تنش پسماند
۵۰۰/۰۰۰ کریستالینه
۵۰۰/۰۰۰ شناسایی فازها
۵۰۰/۰۰۰ ۱۰اکساید اصلی XRF
۲/۵۰۰/۰۰۰ خردایش تا ۱۰۰ گرم
۱/۲۰۰/۰۰۰ UV-VISIBLE
XPS
۸۵۰۰۰۰ پودری FTIR
۹۵۰۰۰۰ بالک-محلول ATR
۱۷۰۰۰۰۰ HNMR NMR
۲۰۰۰۰۰۰ CNMR
۲۰۰۰۰۰۰ PNMR
۱۷۰۰۰۰۰ FNMR
۵۰۰۰۰۰ آماده سازی نمونه پودری ZETA
۱۵۰۰۰۰۰ PH به ازای هر
۴۵۰۰۰۰۰ (هر ساعت)FULL SCAN PL
۱۶۰۰۰۰۰ به ازای هر طول موج تهییج
۱۰۰۰۰۰۰ طول موج (۵۳۲-۷۸۹-۶۳۳) RAMAN

فیزیکی

قیمت زیرشاخه نام فارسی آنالیز
۱۵۰۰۰۰۰ یک تسلا VSM
۲۰۰۰۰۰۰ دو تسلا
۵۰۰۰۰ به ازای هر دقیقه DSC
۲۰۰۰۰۰۰ دمای منفی
۵۰۰۰۰ به ازای هر دقیقه TGA-DTA-DTG
۲۶۰۰۰۰۰ ISOTERM ADS-DSB BET BJH TPLOT BET
۱۰۰۰۰۰۰ زاویه تماس CONTACT ANGLE
۱۱۰۰۰۰۰ بالک SEM
۱۰۰۰۰۰۰ پودری
۱۳۵۰۰۰۰ بالک FE-SEM
۱۲۵۰۰۰۰ پودری
۷۵۰۰۰۰۰ غیر مغناطیسی TEM
۸۵۰۰۰۰۰ مغناطیسی
HRTEM
۱۸۰۰۰۰۰ غیر تماسی AFM
۲۰۰۰۰۰۰ تماسی
۵۰۰۰۰ به ازای هر دقیقه DMTA

عنصری

قیمت(ریال) زیرشاخه نام فارسی آنالیز
۲۰۰۰۰۰۰ CHN CHNS
۲۵۰۰۰۰۰ CHNS
۲۵۰۰۰۰۰ اکساید+عنصری XRF
۵۰۰۰۰۰ EDAX-EDS
۵۰۰۰۰۰ MAPPING
۲۰۰۰۰۰۰ ۳۵عنصری ICP-OES
۲۵۰۰۰۰۰ ۵۳عنصری ICP-MS
۵۰۰۰۰۰ هضم و آماده سازی
۲۰۰۰۰۰۰ طلا-پلاتین-پالادیوم FIRE ASSAY
XPS
۹۰۰۰۰۰ به ازای هر عنصر جذب اتمی AAS
Hg
نیتروژن کل N

آب وخاک

قیمت(ریال) زیرشاخه نام فارسی آنالیز
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی COD
اکسیژن مورد نیاز بیوشیمی BOD
TOC
اندازه گیری کدورت NTU
نیترات NO3
نیتریت NO2
PH
سختی کل (TH) CaCO3
اسیدیته PH
هدایت الکتریکی EC
دانسیته متری-چگالی SPECIFIC
GRAVITY

متالورژی و خواص مکانیکی مواد

قیمت(ریال) زیرشاخه نام فارسی آنالیز
تست کشش
تست فشار
تست خمش
سختی سنجی
تست ضربه
تست کشش سطحی
آنالیز فولاد
آنالیز مس اکسیدی CUO
اکسید آهن FEO
عیار سنجی مس

کروماتوگرافی

قیمت(ریال) زیرشاخه نام فارسی آنالیز
تعیین بعد از مشاوره فنی با داشتن متد و ماده استاندارد HPLC
تعیین بعد از مشاوره فنی GC-MS
تعیین بعد از مشاوره فنی LC-MS-MS