ثبت درخواست آنالیز NMR

  • Hidden
  • کد نمونهترکیب شیمیایی نمونهتوضیح متقاضی در ارتباط با ساختار نمونه 
  • لطفا مجموع تعداد نمونه های خود را بنویسید
  • Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 64 MB.
    می توانید نمونه فرآیند آزمون و یا مقاله ای که راهنمای متخصصین می باشد را تا حدااکثر ۱ مگابایت و با فرمت فشرده آپلود نمایید
  • ۰ ریال