طیف سنجی

افزودن به سبد خرید قیمت(ریال) زیرشاخه نام فارسی آنالیز
۱/۸۰۰/۰۰۰ NORMAL XRD
۲/۰۰۰/۰۰۰ LOW ANGLE
۲/۵۰۰/۰۰۰ GRAZING
۴/۰۰۰/۰۰۰ تنش پسماند
۵۰۰/۰۰۰ کریستالینه
۵۰۰/۰۰۰ شناسایی فازها
۳/۰۰/۰۰۰ ۱۰اکساید اصلی XRF
۵۰۰/۰۰۰ خردایش تا ۱۰۰ گرم
۱/۲۰۰/۰۰۰ UV-VISIBLE
XPS
۱/۲۰۰/۰۰۰ پودری FTIR
۱/۵۰۰/۰۰۰ بالک-محلول ATR
۱/۷۰۰/۰۰۰ HNMR NMR
۲/۰۰۰/۰۰۰ CNMR
۲/۰۰۰/۰۰۰ PNMR
۱/۷۰۰/۰۰۰ FNMR
۷۰۰/۰۰۰ آماده سازی نمونه پودری ZETA
۱/۸۰۰/۰۰۰ PH به ازای هر
۶/۵۰۰/۰۰۰ (هر ساعت)FULL SCAN PL
۲/۰۰۰/۰۰۰ به ازای هر طول موج تهییج
۱/۵۰۰/۰۰۰ طول موج (۵۳۲-۷۸۹-۶۳۳) RAMAN

فیزیکی

قیمت زیرشاخه نام فارسی آنالیز
۱۵۰۰۰۰۰ یک تسلا VSM
۲۰۰۰۰۰۰ دو تسلا
۷۰/۰۰۰ به ازای هر دقیقه DSC
۳/۵۰۰/۰۰۰ دمای منفی
۷۰/۰۰۰ به ازای هر دقیقه TGA-DTA-DTG
۳/۰۰۰/۰۰۰ ISOTERM ADS-DSB BET
۱۰۰۰۰۰۰ زاویه تماس CONTACT ANGLE
۱/۸۰۰/۰۰۰ بالک SEM
۱/۸۰۰/۰۰۰ پودری
۲/۰۰۰/۰۰۰ بالک FE-SEM
۲/۰۰۰/۰۰۰ پودری
۱/۰۵۰/۰۰۰ غیر مغناطیسی TEM
۱/۱۵۰/۰۰۰ مغناطیسی
HRTEM
۲/۵۰۰/۰۰۰ غیر تماسی AFM
۲/۵۰۰/۰۰۰ تماسی
۷۰۰/۰۰۰ به ازای هر دقیقه DMTA

عنصری

قیمت(ریال) زیرشاخه نام فارسی آنالیز
۳/۰۰۰/۰۰۰ CHN CHNS
۳/۵۰۰/۰۰۰ CHNS
۳/۵۰۰/۰۰۰ اکساید+عنصری XRF
۱/۰۰۰/۰۰۰ EDAX-EDS
۱/۵۰۰/۰۰۰ MAPPING
۳/۰۰۰/۰۰۰ ۳۵عنصری ICP-OES
۳/۵۰۰/۰۰۰ ۵۳عنصری ICP-MS
۵۰۰۰۰۰ هضم و آماده سازی
۲/۰۰۰/۰۰۰ طلا-پلاتین-پالادیوم FIRE ASSAY
XPS
۱/۲۰۰/۰۰۰ به ازای هر عنصر جذب اتمی AAS
Hg
نیتروژن کل N

آب وخاک

قیمت(ریال) زیرشاخه نام فارسی آنالیز
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی COD
اکسیژن برای بیوشیمی BOD
TOC
اندازه گیری کدورت NTU
نیترات NO3
نیتریت NO2
۸۰۰/۰۰۰ PH
سختی کل (TH) CaCO3
۱/۵۰۰/۰۰۰ اسیدیته PH
هدایت الکتریکی EC
دانسیته متری-چگالی SPECIFIC
GRAVITY

متالورژی و خواص مکانیکی مواد

قیمت(ریال) زیرشاخه نام فارسی آنالیز
تست کشش
تست فشار
تست خمش
سختی سنجی
تست ضربه
تست کشش سطحی
آنالیز فولاد
آنالیز مس اکسیدی CUO
اکسید آهن FEO
عیار سنجی مس

کروماتوگرافی

قیمت(ریال) زیرشاخه نام فارسی آنالیز
تعیین بعد از مشاوره فنی داشتن متد و ماده استاندارد HPLC
تعیین بعد از مشاوره فنی GC-MS
تعیین بعد از مشاوره فنی LC-MS-MS