شرکت دانش بنیان فناوری پویان اکسیر کوشا

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

میکروسکوپ الکترونی عبوری

در پژوهشهای مربوط به خواص مواد نانوساختاری میکروسکوپ الکترونی عبوری یکی از مهمترین و پرکاربردترین دستگاه هایی است که مورد استفاده قرار میگیرد. در اغلب مطالعات انجام شده روی خواص مواد نانوساختاری برای تعیین اندازه و شکل آنها از میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده شده است.

این روش اندازه و شکل ذرات را با دقت حدود چند دهم نانومتر به دست میدهد که به نوع ماده و دستگاه مورد استفاده بستگی دارد. امروزه در بررسی خواص مواد نانوساختاری از میکروسکوپ عبور الکترونی با وضوح بالا High-Resolution استفاده می شود. علاوه بر تعیین شکل و اندازه ذرات به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری با استفاده از پراش الکترون و سایر سازوکارهای موجود در برخورد الکترون با ماده برخی ویژگی های دیگر مواد نانوساختاری مانند ساختار بلوری و ترکیب شیمیای را نیز می توان بدست آورد.

*آنالیز تنها برای نمونه های پودری است.
*نمونه ها باید دارای حداقل وزن ۲۰ میلی گرم باشند.
*دیسپرسانت نمونه ها در آب و اتانول است
*تعداد عکس های آنالیز از ۱۵ تا ۳۰ عدد می باشد.